Chính sách

Một số văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến hoạt động Lực lượng Quản lý thị trường

Thời gian vừa qua có rất nhiều văn bản pháp luật mới ban hành và có hiệu lực trong đầu năm 2022 và thay đổi một số quy trình trong hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường