Kiểm tra, kiểm soát

Hà Tĩnh: Tích cực, chủ động khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng tránh tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đưa hàng hóa không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường.

Chủ động, kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đưa hàng hóa không đảm bảo chất lượng lưu thông trên thị trường