Một số vấn đề về thẩm quyền và giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng QLTT

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường (QLTT) được quy định tại điều 45 Luật xử lý vi phạm hành chính.

         Trong đó các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính (XPVPHC) bao gồm: Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ, Đội Trưởng Đội QLTT, Chi cục Trưởng Chi cục QLTT,Trưởng Phỏng Chống buôn lậu, Trưởng Phòng chống hoàng giả, Trưởng phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa, Cục Trưởng Cục QLTT.

         Bên cạnh đó kiểm soát viên thị trường được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ, kiểm soát viên thị trường được giao nhiệm vụ Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền XPVPHC theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5 Điều 46 Luật xử lý vi phạm hành chính

         Ngày 10/8/2018 Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg  quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLTT, theo đó: Cục QLTT được nâng lên thành Tổng Cục QLTT trực thuộc Bộ Công thương; Chi cục QLTT được nâng lên thành Cục QLTT trực thuộc Tổng Cục QLTT. Việc thay đổi mô hình, cơ cấu tổ chức lực lượng QLTT  đã đặt ra vấn đề pháp lý mới về thẩm quyền XPVPHC. Thẩm quyền của các chức danh Tổng Cục Trưởng Tổng Cục QLTT, Cục Trưởng  Cục  nghiệp vụ, Cục Trưởng  Cục QLTT cấp tỉnh không được quy định trong hệ thống pháp luật về XPVPC.

          Để khắc phục lỗ hỗng pháp lý trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có Công văn số 370/UBTVQH14-PL ngày 11/12/2018 về việc thẩm quyền XPVPHC của lực lượng QLTT với nội dung cơ bản như sau:        

        - Tổng Cục Trưởng Tổng Cục QLTT thực hiện thẩm quyền XPVPHC thay Cục Trưởng Cục QLTT thuộc Bộ Công thương trước đây.

        - Cục Trưởng Cục Nghiệp vụ thực hiện thẩm quyền XPVPHC thay Trưởng phòng chống buôn lậu, Trưởng Phòng chống hàng giả, Trưởng Phòng kiểm soát chất lượng hàng hóa thuộc Cục QLTT trước đây.

          - Cục Trưởng Cục QLTT cấp tỉnh thực hiện thẩm quyền XPVPHC chính thay Chi cục Trưởng Chi cục QLTT thuộc Sở Công thương trước đây.

          Như vậy, sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội có văn bản trên thì vấn đề về thẩm quyền của các chức danh QLTT đã được ghi nhận và áp dụng trên thực tiễn công tác QLTT.

          Một vấn đề về thẩm quyền khác chúng ta cần lưu ý đó là hiện tại phần lớn người đứng đầu Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh đang là Quyền Cục Trưởng, người đứng đầu Đội Quản lý thị trường đang là Quyền Đội Trưởng. Do vậy, thẩm quyền của Quyền Cục Trưởng, thẩm quyền của Quyền Đội Trưởng cần được hiểu đúng và đầy đủ như sau:

          Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính  "người được giao nhiệm vụ đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử phạt, thì có thẩm quyền xử phạt và được giao quyền xử phạt như cấp trưởng".  Căn cứ quy định trên thì, Quyền Cục Trưởng Cục QLTT cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt của Cục Trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh và được giao quyền cho cấp phó theo quy định tại điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính. Tương tự, Quyền Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt của Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường và được giao quyền cho cấp phó theo quy định tại điều 54 Luật xử lý vi phạm hành chính.

            Như vậy đến nay vấn đề về thẩm quyền XPVPHC của các chức danh Quản lý thị trường đã được quy định đầy đủ, rõ ràng; là cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp QLTT triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ của mình./.
Phan Thanh Bá - Trưởng phòng NVTH
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chínhGiao quyềnQuản lý thị trường