Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Chi tiết thông báo: Tải tại đây

Nguyễn Thị Yến