Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Chi tiết xem tại đây Quyết địnThông báo
Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC