Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bị tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân
Xem chi tiết tại đây
Võ Bằng Thương
Phòng TCHC