Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp

Ngày 25/12/2018 Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Quyết định 1486/QĐ-TCQLTT ban hành Quy chế tiếp công dân tại cơ quan Quản lý thị trường các cấp.

Tải về: Tại đây

Nguyễn Văn Hảo
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Tiếp công dânQuy chế tiếp công dânTổng cục Quản lý thị trường