Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Nghị định 09/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước

Nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có lời văn hoặc số liệu

Đây là nội dung được Chính phủ thông qua tại Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước ngày 24/01/2019.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu:

- Tên báo cáo: Bảo đảm rõ ràng, ngắn gọn và thể hiện được bao quát nội dung, phạm vi yêu cầu báo cáo;

- Nội dung yêu cầu báo cáo: Đảm bảo cung cấp những thông tin cần thiết nhằm phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo, điều hành của cơ quan hành chính Nhà nước, người có thẩm quyền. Tùy từng trường hợp cụ thể, nội dung yêu cầu báo cáo có thể chỉ có phần lời văn, chỉ có phần số liệu hoặc bao gồm cả phần lời văn và phần số liệu;

- Đối tượng thực hiện báo cáo: Chế độ báo cáo phải xác định rõ đối tượng thực hiện báo cáo (bao gồm cơ quan hành chính Nhà nước, tổ chức, cá nhân) và xác định cụ thể tên cơ quan nhận báo cáo;

- Phương thức gửi báo cáo: Văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi qua trực tiếp, dịch vụ bưu chính, Fax, hệ thống thư điện tử;…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 12/03/2019.

Xem chi tiết Nghị định 09/2019/NĐ-CP tại đây

Nguyễn Văn Hảo
Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Nghị định 09/2019/NĐ-CPQuy định chế độ báo cáo chung