Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh tổ chức học tập chuyên đề năm 2020

Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Hướng dẫn số 86-HD/BTGTU, ngày 30/12/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 17-KH/ĐUK, ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai học tập chuyên đề năm 2020 và Công văn số 50-CV/BTG, ngày 06/02/2020 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối về việc đôn đốc thực hiện Chuyên đề năm 2020; Kế hoạch số 14-KH/ĐU, ngày 11/02/2020 của Đảng ủy Cục triển khai học tập chuyên đề năm 2020; chiều ngày 21 tháng 02 năm 2020, Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

 

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị học tập chuyên đề có đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thừa Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục. Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên và quần chúng đã được xem video do GS.TS Hoàng Chí Bảo - Nguyên ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt các nội dung của chuyên đề. Chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, gồm các nội dung: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

(đồng chí Nguyễn Cự Dũng, Bí thư Đảng ủy khai mạc, quán triệt một số nội dung trong quá trình học tập chuyên đề)

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo đã đi sâu phân tích, truyền đạt về lý luận, thực tiễn của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược quyết định thành công của cách mạng Việt Nam theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những nguyên tắc về đại đoàn kết toàn dân tộc; phương pháp phát huy sức mạng đại đoàn kết toàn dân tộc; phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Trong đó nhấn mạnh vai trò, nhiệm vụ, tầm quan trọng của Đảng Cộng sản cầm quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng; Đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Những bài học lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của Di chúc Hồ Chí Minh, qua những mẫu chuyện giản dị, thể hiện tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng của Người.

Toàn thể Đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ Cục Quản lý thị trường học tập rất nghiêm túc, chăm chú và đã tiếp thu được rất nhiều nội dung quý báu từ chuyên đề năm 2020. Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, toàn thể Đảng viên và quần chúng đã xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 để thực hiện.

 

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “ Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó tiếp tục tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được khẳng định là nội dung tư tưởng chính trị và giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng./.

Nguyễn Văn Hảo
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh