Công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cải tạo sân khuôn viên Đội QLTT số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai Quyết định số 797/QĐ-TCQLTT  ngày 26/5/2020 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo sân khuôn viên Đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh (chi tiết tại đây);

Nguyễn Thị Loan
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh