Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả xét, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-CQLTT ngày 14/12/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả xét, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá:

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

- Địa chỉ: số 857 đường Trần Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Nội dung thực hiện: Thực hiện đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể:

*Lô số 1:

- Tài sản đấu giá: 14 chiếc xe mô tô 02 bánh đã qua sử dụng (có bảng kê kèm theo).

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo để tổ chức đấu giá đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết tại đây Thông báo  Quyết định

Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh