Thông báo công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 2)

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 2)

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Căn cứ Quyết định số 2165/QĐ-TCQLTT ngày 31/8/2021 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 (lần 2);

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công bố công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2021 (đợt 2). Chi tiết xem tại đây

Nguyễn Thị Loan
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh