Công tác xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

Xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là phong trào thi đua đang được triển khai tích cực, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện

Thực hiện Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025. Trên cơ sở Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 9/7/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025; trong những năm qua, phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" là một trong những nội dung quan trọng của được Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh quan tâm.

Đoàn kiểm tra, đánh giá đơn vị văn hóa của UBND Thành phố làm việc tại Trụ sở Cục

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Chuyên môn và Công đoàn Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ như: Lề lối, phương thức làm việc trong cơ quan từng bước được đổi mới theo hướng đảm bảo công khai, minh bạch, thống nhất, thông suốt, hiện đại và hiệu quả. Các quy chế làm việc, nội quy cơ quan, quy định chuẩn mực đạo đức lối sống, quy trình ISO, chế độ trách nhiệm, quan hệ công tác, cách thức và quy trình giải quyết công việc được rà soát, bổ sung kịp thời, phù hợp. Đảng ủy, chính quyền đã tăng cường quản lý đội ngũ công chức và người lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính có những chuyển biến tốt; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Các Đội QLTT đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình làm việc với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; phong cách giao tiếp, ứng xử ngày càng có những tiến bộ rõ rệt, trong giao tiếp có thái độ nhã nhặn, lịch sự hơn, văn minh hơn; luôn lắng nghe nhân dân trình bày tâm tư, nguyện vọng; giải thích, hướng dẫn một cách thấu đáo, cụ thể, rõ ràng, với thái độ cầu thị hơn, thể hiện sự tôn trọng nhân dân, đáp ứng những yêu cầu chính đáng của người dân. Ngoài ra, các Đội QLTT còn lắp các hòm thư góp ý tại nơi làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phản ánh về thái độ giao tiếp, phục vụ của công chức, người lao động để Cục trưởng, các đồng chí Đội trưởng kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý cá nhân sai phạm, nâng cao chất lượng công việc và mức độ hài lòng của người dân, của doanh nghiệp về thái độ làm việc của công chức, người lao động. Hằng năm các sáng kiến ngày càng nhiều và có chất lượng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử đảm bảo công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành được nhanh chóng, thông suốt và hiệu quả. Cục đã đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, triển khai xây dựng nhiều phần mềm, cơ sở dữ liệu nền tảng phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử. Tính đến nay 100% hồ sơ xử lý VPHC được xử lý qua mạng (hệ thống INS). Tác phong làm việc, giao tiếp và ứng xử của công chức được nâng cao. Trong giao tiếp với người dân cũng như quan hệ hợp tác, hỗ trợ với đồng nghiệp, phần lớn công chức luôn giữ tinh thần, thái độ lịch sự, hòa nhã. Đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của nhân dân được thực hiện tốt. Công sở, trụ sở làm việc từng bước được xây dựng văn minh, lịch sự, hiện đại. 

Với sự chú trọng văn hóa công vụ, một số đội QLTT đã được chính quyền công nhận là đơn vị đạt chuẩn văn hóa công sở, qua đó đã làm thay đổi hình ảnh và diện mạo của lực lượng QLTT Hà Tĩnh theo hướng tích cực gần dân hơn, tạo niềm tin cho dân, từng bước đáp ứng được niềm tin và kỳ vọng của người dân đối với lực lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện văn hóa công sở của đơn vị vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Nhận thức của một bộ phận công chức, người lao động về văn hóa công vụ chưa đồng đều, thiếu nhất quán, một số công chức, người lao động chậm đổi mới tư duy và hành động nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số.

Trước thực trạng trên để đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ trong lực lượng QLTT Hà Tĩnh sẽ cần tập trung vào các nội dung sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức, người lao động về văn hoá công sở.

Quán triệt sâu sắc hơn nữa  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung và phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nói riêng; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và quán triệt thực hiện các nội dung của văn hóa công vụ cho đội ngũ công chức, người lao động; xây dựng hình ảnh, tác phong, cốt cách của đội ngũ công chức, người lao động chuyên nghiệp, tận tâm, tận lực, mẫu mực, sáng tạo, vì người dân phục vụ. Trong các vị trí và điều kiện công tác, mỗi công chức, người lao động phải luôn nỗ lực hoàn thành trách nhiệm được giao, tạo sự tin tưởng và thân thiện với lãnh đạo, với đồng nghiệp và người dân.

Hai là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan. Quan tâm xây dựng, hoàn thiện các quy chế hoạt động, nội quy, quy định nội bộ. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động của cơ quan. Chú trọng việc bài trí công sở, xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hóa công sở. Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; lắng nghe ý kiến, chia sẻ của công chức, người lao động.

Ba là, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo Cục, Phòng, Đội; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng chống quan liêu, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm, ngăn chặn những biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức, cá nhân có liên quan. Xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, khẳng định được tôn chỉ mục đích của lực lượng QLTT.

Bốn là, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng nghiệp vụ cho công chức, người lao động; đề cao đạo đức công vụ, trách nhiệm xã hội, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo và thực thi công vụ, nhằm xây dựng đội ngũ công chức có uy tín, có chuyên môn giỏi, thông thạo nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt; tôn trọng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trần Thị Hoa
Phòng TCHC