Thông báo

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân