Chi tiết văn bản

 Quyết định Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn,nghiệp vụ trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh

MENU VĂN BẢN