Chi tiết văn bản

 Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

MENU VĂN BẢN