Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-CQLTT ngày 07/12/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân, như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

1.1. Tên người có tài sản đấu giá: Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh.

1.2. Địa chỉ: Số 164, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh

2. Thông tin tài sản đấu giá:

*Lô số 1:

- Tài sản đấu giá: 14 chiếc xe mô tô 02 bánh đã qua sử dụng (có bảng kê kèm theo).

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 40.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu đồng).

3. Tiêu chí lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản: theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và chi tiết (ngày bán đấu giá, ngày đăng báo đài địa phương và trang thông tin tài sản công (taisancong.vn).

- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Có tên trong danh sách các Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Thời gian nhận hồ sơ: Đến 15 giờ ngày 13/12/2021 (trong giờ hành chính).

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện tới Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh (qua Phòng Tổ chức – hành chính), địa chỉ: Số 164, đường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh.

- Không hoàn trả lại đối với các Hồ sơ gửi đăng ký tham gia nhưng không được lựa chọn.

- Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá sẽ được Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp (Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản) và trang thông tin điện tử của Cục.

Hồ sơ của Tổ chức đấu giá gồm:

- Hồ sơ pháp lý (Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập);

- Bản cam kết của Tổ chức đấu giá về tiến độ, Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.

- Bảng mô tả năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

- Số lượng đấu giá viên (Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, Thẻ đấu giá viên);

- Cam kết khác (nếu có).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo đến các Tổ chức đấu giá biết và đăng ký tham gia.

Chi tiết xem tại đây: Thông báo   Quyết định

Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC, Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh