Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả xét, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá

Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-CQLTT ngày 15/9/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo kết quả xét, lựa chọn hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức cuộc đấu giá như sau:

1. Kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá thực hiện cuộc đấu giá:

- Tổ chức đấu giá được lựa chọn: Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật

- Địa chỉ: Tầng 2, số 78, đường Phan Đình Phùng, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

2. Nội dung thực hiện: Thực hiện đấu giá lô tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể:

*Lô số 1:

- Tài sản đấu giá: Sữa bột Aptamil profutura 1 loại 800g (20 hộp); Sữa bột Aptamil profutura pre loại 800g (45 hộp)

- Giá khởi điểm tài sản đấu giá: 43.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh thông báo để tổ chức đấu giá đã được lựa chọn biết và tổ chức thực hiện.

Chi tiết xem tại đây

Nguyễn Thị Yến
Phòng TCHC Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh