Khối Kinh tế - Tổng hợp ký giao ước thi đua năm 2019

Ngày 14/3/2019, Khối thi đua Kinh tế tổng hợp, gồm 09 đơn vị: Cục quản lý thị trường, Cục Hải Quan, Cục Thống Kê, Cục Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Qủy đầu tư phát triển, Văn phòng điều phối nông thôn mới, thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019; Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tổ chức các khối thi đua năm 2019.

Ngày 14/3/2019, Khối thi đua Kinh tế tổng hợp, gồm 09 đơn vị: Cục quản lý thị trường, Cục Hải Quan, Cục Thống Kê, Cục Thuế, Kho Bạc Nhà nước, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Qủy đầu tư phát triển, Văn phòng điều phối nông thôn mới, thống nhất ký kết giao ước thi đua năm 2019, với các nội dung như sau:

Toàn cảnh Lễ ký kết giao ước thi đua năm 2019 Khối Kinh tế - Tổng hợp

 

1. Quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 04/11/2008; Kết luận số 05-KL/TU ngày 29/6/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy; Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh  ban hành quy đinh trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh; Quyết định 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012  của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; quán triệt Luật Thi đua, khen thưởng, các văn bản hướng dẫn thi hành đê cụ thể hóa các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức các phong trào thi đua.

2. Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, tổ chức đợt thi đua đặc biệt Mừng Đảng - Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019); 133 năm ngày  Quố tế lao động ( 01/5/1886 - 01/5/2019); 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2019); chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 – 2019); 74 năm cách mạng Tháng tám 19/8/1945 – 19/8/2019) .. chào mừng kỷ niệm các ngày lê lớn của đất nước và địa phương.

3. Phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được tỉnh, bộ, ngành giao năm 2019; tiếp tục triển khai thực hiện đạt hiệu quả các kế hoạch đột phá của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Bộ, ngành trong lĩnh vực kinh tế tổng hợp.

4. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đây lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

6. Chăm lo xây dựng điển hình tiên tiến, phổ biến, nhân rộng, học tập và làm theo điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác tuyền truyền, kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt và kết quả các phong trào thi đua thông qua các phương tiện thông tin đại chúng và trong nội bộ các đơn vị.

7. Cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục khen thưởng, đảm bảo khen kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích. Tăng cường khen đột xuất, khen tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp. Khen thưởng đảm bảo tính nêu gương, tính giáo dục, khắc phục bệnh thành tích, bệnh hình thức trong thi đua, khen thưởng.

8. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các phong trào thi đua, duy trì có nề nếp việc đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và sơ, tống kết định kỳ. Tiếp tục kiện toàn tố chức bộ máy thi đua; đổi mới hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nâng cao năng lực và chất lượng tham mưu cho lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng./.

Nguyễn Thị Thư - UVBCH Đảng bộ Cục
Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh
Tags:Ký giao ước thi đua năm 2019Khối kinh tế - Tổng hợpCục Quản lý thị trường tỉnh