Hoạt động

Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức sinh hoạt thường kỳ tháng 6.2019

Hoạt động sinh hoạt chi bộ thường kỳ được các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hết sức đều đặn, nghiêm túc và đúng quy định tại Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương.