Xây dựng lực lượng

Hà Tĩnh với công tác thông tin truyền thông

Để các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về Công tác Quản lý thị trường đi vào thực tiễn thì thông tin truyền thông tại cơ sở đóng một vai trò then chốt