Xây dựng lực lượng

Xây dựng lưc lượng Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh chính quy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Lực lượng QLTT tỉnh Hà Tĩnh ngày càng được phát triển chính quy, chuyên nghiệp và hiện đại