Tin tức

Đảng bộ Cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh với việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng

Xác định rõ công tác Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo chủ yếu của Đảng, bảo đảm cho đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng được xác định đúng đắn và chấp hành triệt để.