Sơ kết 2 năm học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 02/5/2018 Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức tuyên dương tập thể, các cá nhân về hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phát động phong trào thi đua năm 2018

Tới dự lễ tuyên dương có đồng chí Nguyễn Thị Hương, UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy khối; Đồng chí Hoàng Văn Quảng - TUV - Bí thư đảng bộ Sở và các đồng chí UVBTV, UVBCH Đảng bộ sở cùng toàn thể Đảng viên thuộc các Đảng bộ bộ phận Chi cục quản lý thị trường và các Chi bộ.
Tại buổi lễ đồng chí Hồ Minh Châu - UVBCH Đảng bộ Sở báo cáo sơ kết 2 năm học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; Ban chấp hành Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiệnChỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Đảng bộ Sở Công Thương đã tổ chức quan triệt, học tập, triển khai, tuyên truyền những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên. Đồng thời vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa việc thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, phong cách của Bác phù hợp với đặc điểm, chức năng của ngành, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, tang cường công tác kiểm tra giám sát, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành phong trào sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực. Các cấp ủy, chuyên môn, các tổ chức đoàn thể đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân cán bộ gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, đã xây dựng, suy tôn 01 tập thể và 04 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Tuy vậy, trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số chi ủy còn chung chung, thiếu sự sáng tạo, chưa gắn kết chặt chẽ với việc khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII). Một số đơn vị chưa quan tâm đúng mức việc lựa chọn nội dung trọng tâm, tính cấp thiết để thực hiện; chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả làm theo Bác của tập thể, cá nhân đã đăng ký; có đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn còn chung chung, khó kiểm tra, đánh giá kết quả. Đăng ký việc làm theo gương Bác của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thật rõ.
Thời gian tới Đảng ủy Sở Công Thương tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể quần chúng; tăng cường tuyên truyền, các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về suy thoái chính trị, đạo đức, lối sống và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng. Phát huy vai trò của người gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
Tại buổi lễ Đảng bộ Sở Công Thương đã biểu dương tập thể Chi bộ Văn phòng Sở và  04 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 2 năm (2016-2018) thực hiện Chỉ thị 05 của bộ chính trị.
Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Quảng - TUV - Bí thư đảng bộ đã phát động thi đua đã phát động phong trào thi đua lập nhiều thành tích chào mừng 67 năm truyền thống ngành Công Thương và 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, trọng tâm là thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội quốc phòng- an ninh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục nhân rộng suy tôn các tập thể, các nhân  điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ./.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
Tags:học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí MinhCông tác đảngHoạt động đảng