Thông báo

Thông báo công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 3)

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh công khai số liệu điều chỉnh dự toán chi Ngân sách Nhà nước năm 2021 (Đợt 3)