Kiểm tra, kiểm soát

Giải pháp hữu hiệu để phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật kinh doanh thương mại dịch vụ là một trong những giải pháp hữu hiệu để phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại