STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định công bố công khai điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2021 (lần 2)
Năm 2021 Quyết định công bố 184/QĐ-CQLTT 09/11/2022
2
Điều chỉnh giao dự toán chi ngân sách năm 2021
2021 Biểu mẫu dự toán chi ngân sách 132/QĐ-CQLTT 23/07/2021
3
Công khai tài sản năm 2020 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh
2020 mẫu số 10a-CK/TSC; mẫu số 10b-CK/TSC 25/QĐ-CQLTT 01/02/2021