STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I/2021
Quý I/2021 Biểu mẫu công khai tình hình thực hiện dự toán 61/QĐ-CQLTT 04/10/2021
2
Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách
Quý II/2021 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 112/QĐ-CQLTT 07/08/2021