Tin tức

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh tham gia hỗ trợ, đỡ đầu xây dựng Nông thôn mới

Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao đỡ đầu thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2019 - 2020 đối với xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 04/3/2019