STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Công khai quyết toán ngân sách năm 2019
2019 Công khai quyết toán NS năm 274/QĐ-CQLTT 31/12/2020